Пречитвателна станция БИО 250 – 2000

Пречитвателна станция БИО 250 – 2000


СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЧИСТА ВОДА


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пречиствателната станция е миханично-биологично пречиствателно съоръжение за пречистване на битово-фекални и промишлени отпадъчни води от малки и големи села и градове, малки и големи предприятия на хранително-вкусовата промишленост, целулозно-хартиената промишленост, предприятия за тежко машиностроене, големи хотелски комплекси, обособени вилни селища и др.


ОПИСАНИЕ

Пречиствателната станция е модулен тип. Състои се от няколко правоъгълни контейнера, разположени последователно и паралелно. Броят им зависи от количеството на преработваните отпадъчни води. При необходимост контейнерите могат да бъдат изработени от бетон и след това оборудвани. Вътре контейнерите са разделени с прегради на отделни функционални камери. На входа на всяка пречиствателна станция има груба решетка, която може да е ръчна, полуавтоматична или автоматична. Следва изравнителен резервоар, обособен като помпена група. В помпената група попадът всички отпадъчни води. Тя играе ролята на първичен утаител и смесител. От там, посредством помпи, отпадъчната вода се разпределя към отделните модули. В модулите се извършва същинското пречистване на отпадъчните води посредством аериране – обогатяване на водата с кислород. Въздухът необходим за аериране в аерационните зони, се подава от компресори, които се инсталират в помещение, изградено до съоръжението. Процесите са напълно автоматизирани и се следят от надеждна електроника.


ТЕХНОЛОГИЯ

Пречиствателната станция за отпадъчни води е проектирана като единична или двойна линия, приспособима към всякакви условия и терени с възможност за постоянен контрол. Технологията гарантира постигане на зададените стойности на изхода в случай, че пречиствателната станция е натоварена само 20-30% от проектният капацитет. Инсталацията за пречистване на отпадъчните води напълно отговаря на изискванията зя автоматизация и ниска консумация на електроенергия – 0.9-1.7 kW за куб.м. Предлаганата технология, както и използваните системи и съоръжения, оказват значително влияние на крайните цени.

Процесите на нитрификация и денитрификация, които протичат в пречиствателната станция се следят от прецизна електроника, която дава възможност за проверка и пренастройване на инсталацията па време на работа. Автоматизираният процес дава възможност азота и фосфора в пречистените води да се следят постоянно и да се снижат до минимум. Отделената, от пречистената вода, утайка посредством помпи се прехвърля в силоза за стабилизация и съхранение на утайка. Силозът за излишна активна утайка е проектиран да съхранява преработената утайка (кал) 100-150 дни. Сгъстената кал може да се дехидратира и компостира, след което да се използва в селското стопанство за наторяване.

Пречитвателна станция БИО 250 – 2000